nadarjeni učenci

V šolskem letu 2022/23 bomo delo z nadarjenimi učenci prenovili in posodobili zato, da bi zajeli večji bazen učencev, ter ob upoštevanju razvojne naravnanosti, na koncu prišli do kvalitetnejših rezultatov. Smisel prepoznavanja, spodbujanja in podpiranja razvoja nadarjenih učencev je, da bi dosegli najvišje cilje učenja in samouresničenja ter hkrati odgovorno prispevali k družbenemu razvoju.

Kot nadarjene razumemo tiste posameznike, ki na miselnem področju izkazujejo izjemne dosežke (med 5 in 10 odstotkov najbolj učinkovitih). Visoka inteligentnost  kot nadarjenost se močno povezuje z drugimi bolj specifičnimi nadarjenostmi (talentiranost).

Nadarjeni učenci so tisti, ki izkazujejo izrazito nadpovprečneo visoke izjemne lastnosti na:

 • na intelektualnem področju, ki se kaže predvsem v konvergentnem mišljenju,
 • na učnem področju,
 • v inovativnih rešitvah na različnih področjih (v umetnosti, znanosti, tehniki, športu),
 • v talentih na katerem od umetniških področjih,
 • na telesno-gibalnem in športnem področju,
 • pri socialnih veščinah in
 • na področju samouravnavanja (motivacija, čustva, metakognicija).

 Sam postopek prepoznavanja nadarjenosti pri učencih bomo razdelili v več stopenj.

 1. stopnja: opazovanje in nominacija potencialno nadarjenih: v soglasju s starši poteka proces opazovanja znakov visokih potencialov od 1. razreda dalje (1. triletje).
 2. se začne takoj po nominaciji in traja ves čas šolanja. Po nominaciji učenec začne dokumentirati svoje delo in dosežke v Mapi dosežkov. Šola zagotovi izvajanje različnih oblik in metod dela vsem učencem, ki to želijo, ne glede na to ali so bili predhodno nominirani kot potencialno nadarjeni ali ne.

Aktivnosti šole: individualizacija pri rednem pouku, pomoč učitelja pri vodenju mape dosežkov, vključitev učenca v dodatni pouk, v interesne dejavnosti, sodelovanje v tekmovanjih, vključitev v obogatitvene dejavnosti in programe, v obvezne in neobvezne izbirne vsebine, učni projekti …

V primeru da nominirani učenec ne napreduje v svojem razvoju, se v obravnavo vključi ŠSS in pomaga učitelju pri razkrivanju vzrokov za stanje.

 • stopnja: identifikacija nadarjenosti, od 6. do 8. razreda, ko so imeli učenci že dovolj možnosti za manifestacijo svojih potencialov (pregleda se dokumentacija zbrana v Mapi dosežkov ter ovrednoti dosežke učenca zbrane z ustreznim instrumentarijem (testi in lestvice), ovrednoti se tudi razvoj učenčevih potencialov, motivacijo in ustvarjalnost). Kdaj se za posameznega učenca začne proces identifikacije, je odvisno od aktivnosti učenca, njegove motivacije ter dosežkov, ki jih je mogoče ovrednotiti. Proces identifikacije vodi šolska svetovalna služba, starši pisno izrazijo strinjanje z izvajanjem identifikacije. To poteka najkasneje do zaključka 8. razreda. Znak nadarjenosti je npr. tudi doseženih 95% točk pri NPZ za posamezni predmet v 6. razredu. Zagotovljenih mora biti več meril identifikacije: učna uspešnost pri posameznih predmetih, rezultati ocenjevalnih lestvic za učitelje, identifikacija na intelektualnem in specifičnih področjih (testi MFBT, WICS …), dosežki na tekmovanjih, dosežki v različnih dejavnostih ter druge informacije iz mape dosežkov. Po končanem procesu identifikacije šola učencu omogoči nadaljevanje dela po personaliziranem načrtu (PeNaD). Učenec nadaljuje z vodenjem mape dosežkov. Ob zaključku šolanja šola izda Poročilo o prepoznani nadarjenosti.

Da bi se prepoznani potencial pri učencu razvil v visoke dosežke, je potreben predvsem sistematično samoiniciativno prizadevanje učenca za sodelovanje z učitelji, samostojno in sodelovalno učenje, raziskovalno delo, sprotno spremljanje lastnega razvoja in dosežkov ter samouravnavanja učenja. Pri tem je pomembna vloga staršev, ki naj sodelujejo z učitelji in drugimi strokovnimi delavci šole.

Obogatitvene dejavnosti v šolskem letu 2022/23:

 • tekmovanje v pomnenju števila Pi,
 • hitrostno sestavljanje R. kocke,
 • astronomski tabor (21. -23. 10. 2022),
 • Male sive celice,
 • delavnice v Pionirskem domu,
 • Cici Vesela šola, Vesela šola,
 • tutorstvo,
 • Učilnica pobega,
 • Miselni orehi,
 • Kviz,
 • prostovoljstvo,
 • Festival ob dnevu jezikov
 • obisk Tehnološkega parka v Celju,
 • šolski radio,
 • Krpan ima talent

Koordinatorka za delo z nadarjenimi učenci je Iris Kravanja Šorli.

Dostopnost