zdrava šola

Zdrava šola

Mreža Zdravih šol, v katero smo vključeni od leta 1998,  deluje s podporo Ministrstva za zdravje in Ministrstva za šolstvo. Za nacionalno usklajevanje je pristojen Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), regijsko pa mreže koordinirajo območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Upravičenost do naziva »Zdrava šola« se vsako leto na novo preverja, šola mora izpolniti določene kriterije.

S priključitvijo v Slovensko mrežo zdravih šol smo se zavezali, da si bomo prizadevali izpolnjevati 12 temeljnih ciljev Zdrave šole:

 • aktivno bomo podpirali pozitivno samopodobo vseh učencev
 • skrbeli bomo za vsestranski razvoj dobrih medsebojnih odnosov med učitelji in učenci, učenci ter učitelji med seboj
 • potrudili se bomo, da bodo socialni cilji šole postali jasni učiteljem, učencem in staršem
 • vse učence bomo spodbujali k različnim dejavnostim
 • izkoristili bomo vsako možnost za izboljšanje šolskega okolja
 • skrbeli bomo za razvoj dobrih povezav med šolo, domom in skupnostjo
 • skrbeli bomo za razvoj dobrih povezav med osnovno in srednjo šolo
 • aktivno bomo podpirali zdravje in blaginjo učencev ter vseh zaposlenih v šoli
 • upoštevali bomo dejstvo, da so učitelji in šolsko osebje zgled za zdravo obnašanje
 • upoštevali bomo komplementarno vlogo, ki jo ima šolska prehrana pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje
 • sodelovali bomo s specializiranimi službami v skupnosti, katere nam lahko svetujejo in pomagajo pri zdravstveni vzgoji
 • vzpostavili bomo poglobljen odnos s šolsko zdravstveno in zobozdravstveno službo, da nas bo dejavno podprla pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje.

Bistveno je, da šola vključi promocijo zdravja v vse vidike vsakdanjega življenja, tako v učni načrt kot v skriti učni načrt, vsekakor pa se bomo tako učenci kot delavci šole skupaj potrudili, da ohranimo naziv Zdrave šole.

V ta namen  šolski tim evidentira naloge, projekte in dejavnosti, ki se izvajajo na šoli, na NIJZ pa pripravijo analizo opravljenega dela za posamezno šolo in trikrat letno organizirajo srečanja vodij timov. Na teh srečanjih obravnavamo teme s področja zdravega načina življenja, predstavljamo primere dobrih praks, informirajo nas o dogodkih in dejavnostih povezanih z zdravjem.

V letošnjem šolskem letu bo rdeča nit Čas za zdravje je čas za nas, seveda pa se bomo trudili, da bomo tekom šolskega leta vključevali tudi teme preteklih šolskih let, in sicer:

 • Izboljševanje duševnega zdravja
 • spodbujanje več gibanja (minuta za zdravje, rekreativni odmor, poučevanje z gibanjem, gibanje v prostem času, počitek in regeneracija, akcijski načrt za zmanjšanje teže šolske torbe, vaje za dobro držo)
 • uživanje zdrave prehrane (vključuje tudi pomen uživanja vode, hidracija)
 • vzgoja in izobraževanje v realnem in digitalnem svetu
 • Kako šola pristopi pri preprečevanju zasvojenosti s psihoaktivnimi snovmi.

Gradiva za učitelje so dostopna v elektronski obliki, organizirana pa bodo tudi predavanja s tovrstno tematiko in predstavitev dobrih praks. Na spletni strani NIJZ pa lahko ogromno koristnih informacij najdejo starši in učenci.

Izboljševanje duševnega zdravja (www.nijz.si/e-gradiva/šolsko okolje),

To sem jaz (www.tosemjaz.net),

IZBOLJŠANJE DUŠEVNEGA ZDRAVJA

 V okviru razširjenega programa (RaP) bomo v 1. in 2. razredu dali poudarek na samopodobo otrok, vlogi sobivanja z vrstniki, vloge in pravila ter obvladovanju čustev.

 • V 8. d razredu delo s priročnikom To sem jaz.
 • V 1. triletju bomo dali poudarek čuječnosti (trening »tukaj in zdaj«), saj ugotavljamo, da učenci prevečkrat odtavajo z mislimi in imajo težave s slabo pozornostjo.

ZDRAVA PREHRANA

– Izvedli bomo tradicionalni slovenski zajtrk. Sestavine za zajtrk bomo pridobili iz lokalne skupnosti.
– Šola je vključena v projekt Shema šolskega sadja in zelenjave, s katerim želimo povečati uživanje sadja in zelenjave pri učencih (2x tedensko je pri malici poudarek na teh dveh sestavinah) ter projekt Shema šolskega mleka (1x tedensko je poudarek ne mleku in mlečnih izdelkih).

– Učence bomo spodbujali k zdravemu načinu prehranjevanja.

– Urejali bomo šolski sadovnjak in uživali sadove iz njega (obrezovanje, obiranje sadja,
kuhanje marmelade, pečenje sadnega peciva, stiskanje jabolčnega soka).
– Učenci si lahko vsak dan v času malice vzamejo sadje.

– V sklopu razširjenega programa (RaP) prehrana, ki se izvaja v 3., 4. in 5. razredu po eno uro tedensko, bomo dali poudarek na seznanitev učencev o semenih rastlin, na kulturno in bontonu pri prehranjevanje, na pomen zdrave prehrane, seznanili pa jih bomo tudi z različnimi načini prehranjevanja (makrobiotika, vegetarijanstvo …).

– V letošnjem šolskem letu bo odmor za malico daljši (20 minut). Učenci razredne stopnje bodo malicali v učilnicah, razredniki se bodo lahko več poudarka dali na kulturno prehranjevanje.

 GIBANJE

 • Smo FIT šola
 • V razširjenega programa (RaP) bo tudi v letošnjem šolskem letu bo sprostitveni odmor dolg 20 minut, v času razširjenega programa pa bo za vse učence na voljo dodatna ura gibanja na teden.
 • V evropskem tednu športa bomo skrbeli za aktivne odmore med poukom.
 • V sklopu ETM se bomo udeležili kolesarskega.

V šolskem letu 2021/2022 bomo naštete programe integrirali v vsakdanjo šolsko prakso v okviru dni dejavnosti, razrednih ur in delavnic, kar bo dobro izhodišče, da bomo s povezovanjem vseh udeležencev v vzgojno izobraževalnem procesu še naprej izvajali naloge, s katerimi bomo uresničevali cilje »Zdrave šole«. Poleg nalog, povezanih z rdečo nitjo letošnjega leta, bomo opravljali druge naloge in projekte s področja zdravja, ki vsa leta vključenosti dolgoročno pozitivno vplivajo na vse udeležence vzgojno-izobraževalnega procesa.

 Vse navedene aktivnosti bomo v največji možni meri izvajali s priporočili NIJZ. 

Pripravil

Blaž Smrekar

Dostopnost