dodatna strokovna pomoč

Dodatna strokovna pomoč

Dodatna strokovna pomoč se izvaja individualno ali v  posebni skupini glede na vrsto in stopnjo primanjkljajev, ovir oziroma motenj v oddelku ali izven oddelka.
Če dodatne strokovne pomoči ni mogoče zagotoviti v skladu s prejšnjim odstavkom in je strokovno utemeljeno, se dodatna strokovna pomoč lahko nudi otroku tudi na domu.
Dodatno strokovno pomoč izvajajo strokovni delavci šole, lahko pa tudi zunanji strokovni delavci, ki izpolnjujejo s predpisi določene pogoje.
Obseg in način izvajanja dodatne strokovne pomoči se določi z odločbo o usmeritvi, v skladu s standardi in normativi, ki jih določi minister, pristojen za šolstvo za posamezna področja vzgoje in izobraževanja.

Na OŠ Martina Krpana izvajajo  dodatno strokovno pomoč:

  • specialna pedagoginja Tatjana Božič Geč
  • inkluzivna pedagoginja Katarina Zagoršak
  • socialni pedagoginji Iris Kravanja Šorli, Tatjana Zakrajšek
  • mobilne  specialne pedagoginje Martina Gabrijel, Mojca Komel, Neža Zazvonil
  • učitelji
Dostopnost