preventivni projekti

Hiperpovezava do ankete, o zadovoljstvu s šolsko prehrano: Klikni tukaj

 1. Varne točke

Varna točka je posebej označen javni prostor, namenjen otrokom, da se vanj zatečejo v primeru, če se znajdejo v kakršnikoli stiski na mestnih ulicah (so se izgubili, grozijo jim sovrstniki, ne morejo priti domov ali v stik s starši, so bili priče kaznivemu dejanju …). Varne točke se lahko nahajajo v različnih lokalih (frizerski salon, lekarna, knjižnica, knjigarna, mladinski center …), ki zadostujejo kriterijem za varno točko in kjer je prisotno osebje, ki je prostovoljno pripravljeno otroke trenutno zaščititi, jim svetovati in jim nuditi osnovne informacije ali pomoč.

Cilji:
1. Osnovni cilj programa je v mestu ustvariti večje ozračje varnosti za otroke in mladostnike.
2. Z varnimi točkami otrokom in mladostnikom omogočimo, da se po pomoč zatečejo v trenutku, ko jo potrebujejo, in na mesto, kjer ne bo takoj vidno, da so pomoč iskali (ne pride do stigmatizacije).
3. Cilj varne točke je, da blaži otrokovo trenutno stisko in ga napoti na druge organizacije, kjer lahko išče in dobi strokovno pomoč.

4. Varna točka nudi otrokom in mladostnikom psihološko oporo, npr. na poti iz šole.
5. Namen varnih točk je okrepiti povezave med vsemi družbenimi akterji, ki vplivajo na varnost v mestu.

Ciljna skupina so otroci in mladostniki v starosti med 5 in 18 let, ki zaradi osebne stiske potrebujejo nasvet ali pomoč.

 Naloge koordinatorja:
1.     informiranje in osveščanje učencev o varnih točkah v naselju in mestu,
2.     sodelovanje z zunanjimi institucijami v sklopu projekta in
3.     sodelovanje pri ustanavljanju varnih točk v naselju.
Program strokovno vodi in koordinira UNICEF Slovenija. Šolska koordinatorica je Tatjana Božič Geč.

2. Učenje učenja

Cilji:

 • ugotavljanje, kakšne učne navade imajo učenci,
 • evidentiranje učnih stilov učencev,
 • predstavitev različnih metod učenja in
 • trening učnih spretnosti.

Vsebina:

 • človeški možgani,
 • učne navade,
 • učni stili,
 • strategije učenja,
 • načrtovanje učnega procesa in
 • miselni vzorci.

Čas izvedbe:

 • od oktobra do decembra 2022.

Oblike dela:

 • frontalna,
 • delo v skupinah,
 • razgovor in
 • razlaga.
VsebinaCiljiAktivnostiOblike
Kaj je učenje?vedeti, kaj je učenjeinformirati se o določeni temi, prepoznati pomen učenja, znati se učiti  razgovor, razlaga
Zakaj se učim?pomen učenjarazgovor, razlaga, ogled filma
Kje naj se učim?znati urediti ustrezen delovni prostorrazgovor, razlaga, ogled filma
Kdaj naj se učim?določiti ustrezen ritem učenjarazgovor, razlaga
Kako naj se učim?poznati različne metode učenjarazgovor, razlaga
Kako se pripravim na test?se znati pripraviti na testrazgovor, razlaga, ogled filma
Delovanje možganovpoznati delovanje možganov v povezavi z učenjemrazgovor, razlaga, delo z besedilom
Delovne navaderazvijati delovne navadeugotoviti, kakšne so učenčeve delovne navade, po potrebi jih izboljšatirazgovor, razlaga, reševanje vprašalnika
Učni stiliprepoznati svoj učni stil, spoznati ustrezne metode učenja glede na učni stilugotoviti, kakšen je učenčev učni stil, najprimernejše metode učenja glede na učni stilrazgovor, razlaga, reševanje vprašalnika
Miselni vzorciznati poiskati ključne podatke v tekstu, izdelati miselne vzorceizdelava miselnih vzorcevrazgovor, razlaga, delo s tekstom
Urnik delasi znati razporediti čas za učenje, izdelati urnik učenjaizdelava urnika delarazgovor, razlaga, delo s tekstom
Navodilaslediti navodilom, iskati ključne podatke, razvijati logično mišljenjereševanje nalog po navodilihrazgovor, razlaga, delo s tekstom
projekt vodi Tatjana Božič Geč
3. Nasilje in strpnost

V projekt so vključeni učenci od 1. do 9. razreda. Pri izvedbi bodo sodelovali razredniki, svetovalna delavka, vodja policijskega okoliša in Slovenska Karitas.

RazredTemaŠt. urAktivnostiIzvajalecČas
1.–2.Projekt Pro save2razgovor, delo v skupinirazredna učiteljica, svetovalna delavka  celo šolsko leto
3.Bodimo prijatelji2delavnicarazredna učiteljica, zunanja sodelavka, svetovalna delavkanov. 2022
4.Nasilje v šoli Razvijanje empatije – izdelava plakatov2ogled filma, razgovor, razlaga, skupinsko delorazrednik, vodja policijskega okoliša, svetovalna delavka  sept. 2022
5.Vzroki, oblike, posledice nasilja in pomoč1brainstorming, razgovor, razlaga, igranje vlograzrednik, svetovalna delavkaokt. 2022
6.Če bi se zgodilo tebi … Medsebojni odnosi1delo v dvojicah, razgovor, razlagarazrednik, svetovalna delavkanov. 2022
5., 6.Konflikti in čustva1delavnica, pogovor  razrednik, svetovalna delavkajan. 2023
7., 8.Delavnica »Bodi pozoren, bodi previden«1reševanje problemskih nalog v skupini, igranje vlograzrednik, svetovalna delavka, vodja policijskega okolišajan.–apr. 2023
9.Trgovina z ljudmi1razgovor, razlaga, resnične zgodberazrednik, svetovalna delavkamaj 2023
7.–9.Spletno nasilje1delavnica, pogovorrazrednik, svetovalna delavkaapril 2023
1.–9.Nevarnosti pirotehnike1resnične zgodbe, razgovor, razlagasvetovalna delavka, vodja policijskega okolišadec. 2022

Projekt izvajata Tatjana Božič Geč in vodja policijskega okoliša Fužine.

4. Razvijanje pozitivnega samovrednotenja otrok in mladostnikov

Skozi delavnice programa Razvijanje pozitivnega samovrednotenja otrok in mladostnikov spodbujamo pet elementov lastne vrednosti: varnost, identiteto, pripadnost, smiselnost in sposobnost. Program se osredotoča na razvijanje ključnih dejavnikov, ki jih otrok potrebuje za zdrav osebnostni razvoj in tako prispeva k varovanju in krepitvi duševnega zdravja otrok in mladostnikov. Cilj projekta je krepitev zdrave samopodobe in s tem zmanjšanje stopnje ogroženosti učencev, ki sodijo med tako imenovane ranljive skupine otrok.

Delavnice se bodo izvajale v skupini učencev 5. in 7. razreda ter individualno za posamezne učence. Skupaj je predvidenih 6 ur.

Vodja je Iris Kravanja Šorli.

5. Program Martin Krpan: tobak, alkohol in mladi – Brez izgovora

Gre za triletni preventivni projekt s področja zdravega načina življenja in preprečevanja zlorabe alkohola in drugih drog, ki ga združenje Brez izgovora izvaja že šesto šolsko leto. Delavnice bodo izvedene v 7., 8. in 9. razredu. V projektu je načrtovano poleg dela z učenci (5 delavnic v 7. razredu in 10 delavnic v posameznem oddelku 8. in 9. razreda) tudi delo z učitelji (raziskava, izobraževanje), s svetovalno službo (konzultacije), evalvacija, spremljanje izvajanja projekta in delo s starši (izobraževanje, druženje).

Vsebine programa obravnavajo krepitev zdravja in zdrav življenjski slog ter s tem povezano tvegano vedenje otrok in mladostnikov, ki vplivajo na njihovo zdravje in dobro počutje. Obsega 50 ur.

Opomba: Program izvajajo zunanji izvajalci in se bo izvedel, če bo to dopuščalo epidemiološko stanje in s tem povezani ukrepi.

Koordinatorica je Iris Kravanja Šorli.

6. O2  za vsakega

Projekt O2 za vsakega je mladinski projekt, ki ozavešča o škodljivosti kajenja in ob tem učence seznanja s pravilnimi in strokovnimi informacijami.

Projekt bo izveden v obeh oddelkih 7. razreda v obliki 45-minutnih vrstniških delavnic. Delavnice bodo vodili dijaki prostovoljci Mladinskega združenja Brez izgovora. Načrtovani sta 2 uri.

Opomba: Program izvajajo zunanji izvajalci in se bo izvedel, če bo to dopuščalo epidemiološko stanje in s tem povezani ukrepi.

Koordinatorica je Iris Kravanja Šorli.

 1. Kaj nas učijo pravljice?

Program bo izveden v  4. in 5. razredu v obliki delavnic, v manjših skupinah in s celim razredom (3 delavnice na oddelek, v času razrednih ur). Pripovedovanje pravljic in poustvarjanje bosta uporabljena kot uvodna motivacija za odpiranje pogovora o medsebojnih odnosih, željah, pričakovanjih, ciljih in zdravem načinu življenja.

Izbor različnih ljudskih pravljic obsega različne teme, ki so učencem blizu in se dotikajo njihovega vsakdanjega sveta (npr. Tri botre lisičke, Hudičeva zel, Srajca srečnega človeka, Žalostna Luna, Botra Smrt, O človeku, ki je imel srečno ženo …). Skupaj je predvidenih 6 ur.

Program vodi Iris Kravanja Šorli.

8. Razvijanje socialnih spretnosti

Program bo izveden v oddelkih od 6. do 8. razreda (po 2 uri na oddelek). Program Razvijanje socialnih veščin bo zajel učenje socialnih veščin na treh ravneh: na osebnem nivoju (te posameznik potrebuje za graditev samopodobe, reševanje lastnih težav in izražanje svojih zamisli), na nivoju odnosov (sklepanje kompromisov, pogajanje in sodelovanje, gradnja in vzdrževanje lastnih socialnih mrež) in na nivoju širše družbe in makro sistema (prispevanje k dobrobiti države in občutljivosti za druge). 

Opomba: Program izvajajo zunanji izvajalci.

Skupaj: 14 ur

Skupaj je načrtovano 78 ur za preventivne vsebine.

Program bodo izvajali strokovni delavci CONE Fužine, koordinirala pa Iris Kravanja Šorli.

9. PROJEKT KORAK K SONČKU

Inkluzija je tista vrednota, ki jo Zveza Sonček odločno zagovarja že vrsto let. V ta namen že od leta 1993 razvija projekt Korak k Sončku. Projekt je podprl tudi Zavod za šolstvo RS. 

Cilji projekta so: 

 1. sprejemati in razumeti vsakršno drugačnost, 
 2. oblikovati strpno družbeno in socialno klimo, ki bo otrokom, mladostnikom in odraslim z invalidnostjo omogočila enake možnosti kot jih imajo sovrstniki, 
 3. seznaniti strokovne delavce v vrtcih ali šolah z razvojnimi značilnostmi in posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami otrok s posebnimi potrebami, 
 4. medsebojno druženje in preprečevanje diskriminacije, 
 5. strokovna pomoč učiteljem pri delu z učenci in starši, 
 6. svetovanje staršem. 

Obliko in vsebino projekta izberejo izvajalci sami, možnosti so različne: 

 • Predstavitev literature (slikanice, povesti), ki govori o drugačnosti in naj bi jo spoznali  vsi otroci ali mladostniki v projektu. 
 • Vključitev vsebine knjige v redno učno delo: branje (DB, BZ – predlog knjig na www.), pripovedovanje vsebine, razgovor o vsebini, poročila, doživljanje zgodbe, ilustriranje zgodbe, posameznih delov, lepljenke; izdelava lutk, plakatov, panojev ter dramatizacija vsebine ali posameznih prizorov, lutkovne predstave, upesnitve, drugo. 
 • Pogovor o različnosti in učenje otrok za sprejemanje drugačnosti kot normalnega družbenega pojava in del vsakdanje življenjske resničnosti (različnost nasploh, drugačnost v skupini, razredu – zelo primerna tema v okviru predmeta DKE) 
 • Seznanitev s cerebralno paralizo ter drugimi invalidnostmi in posebnosti pri otrocih ter odraslih in spoznavanje posebnih potreb in možnosti drugačnih oseb. 
 • Uprizoritev drugačnosti skozi dramske predstave 
 • Pogovori z različnimi strokovnimi delavci, ki imajo profesionalne izkušnje z drugačnimi (zdravnik, psiholog, fizioterapevt, specialni pedagog, logoped, socialni delavec in drugi), obiski in spoznavanje njihovega dela. 
 • Obiski institucij (predvsem v domačem kraju), kjer poteka varstvo, izobraževanje, usposabljanje, delo in bivanje otrok in odraslih s posebnimi potrebami (redni vrtci, razvojni oddelki v vrtcih, redne šole, šole s prilagojenim programom, zavodi, varstveno delovni centri, bivalne skupnosti). 
 • Navezovanje stikov z otroki in odraslimi z invalidnostmi ter njihovimi družinami (obiski, dopisovanje, vabila, športna sodelovanja, skupne prireditve, izmenjava daril, spoznavanje in nakup izdelkov invalidskih delavnic …). 
 • Obisk parašportnika, predstavnikov študentov invalidov s konkretnimi delavnicami na temo drugačnosti, predstave na temo drugačnosti, obisk znane osebnosti. 

Koordinatorica projekta: Mojca Štih Ferle

10. POZDRAV PTIC MIRU

CILJI projekta so:

 – razvijanje socialnih veščin, v skladu z ogrodjem EU kompetenc, za strpno sobivanje in oblikovanje kulturnega dialoga,

 – razvijanje državljanskih kompetenc,

 –  aktivno vključevanje v spreminjanje družbenega življenja,

 –  spodbujanje pozitivnih misli in optimističnega ravnanja.

Projekt bo izveden v oddelku 4. A pod mentorstvom Anke Japelj.

Projekt »Pozdrav ptic miru« je mednarodni projekt, katerega pobudnica in nosilka je OŠ Lava. Slogan projekta v šolskem letu 2022/23 je “Sodeluj in spremeni”. Namen projekta je ozaveščanje učencev, dijakov in ljudi v okolju o pomenu miru in vzdrževanju dobrih medsebojnih odnosov doma in po svetu.

V okviru projekta bomo skozi vse leto izvajali različne dejavnosti, kot so: usmerjeni pogovori in debate o pomenu miru, izdelovanje ptic miru, poklanjanje lepih misli o miru, izdelava jumbo plakata, likovno in literarno ustvarjanje ter podobne dejavnosti, ki jih izvajajo učenci.

Aktivnosti se bodo prilagajale glede na starost in specifike oddelka. Ob koncu leta bomo izdelali poročilo z opisom izvedbe.

Vodja projekta: Anka Japelj

11. ŠOLA SOBIVANJA

Društvo Sobivanje je zasnovalo in registriralo program Šola sobivanja. Šola sobivanja združuje projekte iz vseh področij trajnostnega razvoja in celostno obravnava tematiko tega. Društvo razvija pozitivno in dolgoročno vizijo za pravičnejšo družbo, ki terja sonaravni in vzdržnostni razvoj, čistejše, varnejše in bolj zdravo okolje ter omogoča boljšo kakovost življenja za vse. 

Program Šole Sobivanja vključuje različne projekte, ki celostno pokrivajo tematiko trajnostnega razvoja: 

 1. Projekt Spodbujamo prijateljstvo

rdeča nit natečaja je pogled otrok na prijateljstvo, prijatelje, kaj je bolj pomembno, kaj manj.  

 • Projekt Varno v vrtec in šolo: 

projekt bomo izpeljali v dveh delih (s pomočjo partnerja – Javno agencijo RS za prometno varnost), in sicer: 

– prvi del projekta: 10. 9. 2022 do 15. 11. 2022, 

– drugi del projekta: 20. 4. 2023 do 31. 5. 2023. 

Glavni namen projekta je preventivno ozavestiti najbolj ranljivo skupino v prometu – otroke in mlade. Začetek šole je vedno najbolj pereče obdobje za varnost otrok in mladih. Nekateri prvič pridejo v novo okolje, drugi so po dveh mesecih brezskrbnega življenja z mislimi drugje kot pri varnosti na cesti. Cilj projekta je, da pri otrocih nadgradimo celostno znanje o varnosti v prometu ter tako ozaveščamo o pomembni trajnostni komponenti.  

 • Projekt »Ti meni danes, jaz tebi jutri«: 

projekt se posveča socialnim odnosom, kot eni od nepogrešljivih komponent trajnostnega razvoja. Otroke želimo spodbuditi k razmišljanju o odnosih s starejšimi. Želimo razviti oziroma nadgraditi čut za pomen medsebojnih odnosov. 

Na takšen način želimo vplivati na otroke, starše in zaposlene v ustanovah o pomenu socialnih odnosov, ki se kristalizirajo v medosebnih odnosih, odnosih do ranljivih skupin, kar starejši vsekakor so, do okolja in narave … Cilj projekta je razviti okolje, ki omogoča razvoj trajnostno naravnane, zdrave družbe. 

Č) projekt Živimo zdravo

povod za razvoj projekta je bilo dejstvo, da se kar polovica Slovencev sooča s prekomerno telesno težo. S projektom, ki ga vsako leto nadgrajujemo, želimo tako kompleksno ozavestiti in aktivno opomniti otroke in starše o tem, kaj pomeni zdrav način življenja. 

Projekt se deli na tri podprojekte: Zdrava prehrana, Šport, Higiena. 

 • projekt “Slovenija – kot jo vidimo otroci”: 

Slovenija je zelo lepa dežela. Raznolika, bogata z gozdovi, vodo, polna naravnih, zgodovinskih in kulturnih znamenitosti. Vendar se tega premalo zavedamo in v tem premalo uživamo, zato je prav, da otroci kmalu začnejo spoznavati lepote naše dežele in razvijejo pozitivno čustvo do svoje domovine. 

Projekt je zasnovan tako, da vrtci in osnovne šole (oddelki in razredi) predstavijo značilnosti, lepote svojega kraja. Želimo izvedeti za skrivne kotičke, ki jih drugje še ne poznajo in ki jih otroci želijo pokazati in predstaviti tudi drugim vrstnikom in ljudem na sploh. Izdali bomo knjigo, ki bo predstavljala celotno Slovenijo, vse regije in bo vključevala vsa prejeta dela.  

 • Projekt Energetsko znanje za odgovorno ravnanje

glavni namen in cilj projekta je pri otrocih nadgraditi celostno znanje o energiji ter tako ozaveščati o energetskih omejitvah v posamezni regiji, širše v Sloveniji ter na planetu. 

Koordinatorica projekta: Mojca Štih Ferle

12. UNICEFOVE mesečne delavnice VKLJUČIMO OTROKE

Cilj projekta je otroke poučiti o njihovih pravicah in dolžnostih. Preko različnih iger in delavnic otroci spoznavajo pravice in dolžnosti, se učijo sprejeti odgovornost za svoja dejanja in se učijo braniti se, če so jim pravice kršene.

Projekt bomo izvajali v oddelkih 3. A, 3. C, 4. A, 4. B, 5. A, in v OPB pod mentorstvom Mojce Pfeifer, Marije Oražem, Anke Japelj, Anje Janežič, Maje Jeraj Bezovšek in Anje Kocmur.

Mesečne delavnice sestavljajo: socialne igre, resnične zgodbe, pogovor in ustvarjalne aktivnosti. Vsak mesec je pripravljena na temo izbranega svetovnega dne v tekočem mesecu in v povezavi z eno izmed otrokovih pravic.

Dejavnosti, ki so vezane na projekte, bomo izvajali v okviru učnih ur pouka, razrednih ur, potekale pa bodo v obliki delavnic. V okviru projekta bomo skozi vse leto izvajali različne dejavnosti, kot so: usmerjeni pogovori in debate o socialni izključenosti, revščini, likovno in literarno ustvarjanje ter podobne dejavnosti. Osrednja tema delavnic v tem šolskem letu je Vključenost otrok.

Aktivnosti bomo prilagajali glede na starost in specifike oddelkov. Ob koncu leta bomo izdelali

poročilo z opisom izvedbe. Sodelujoče se bomo v projektu med seboj posvetovale o izpeljavi in sodelovale v projektnem timu s svojimi predlogi in idejami.

Vodja projekta: Anka Japelj

 

13. VARNO S SONCEM

Cilji projekta:

– Otrok spoznava, da na njegovo zdravje vpliva okolje in on sam.

– Otrok spoznava, kako se lahko varuje pred poškodbami, boleznimi in škodljivimi snovmi.

– Otrok odkriva in spoznava vremenske pogoje in pojave.

– Otrok odkriva in spoznava pojav sonca in si oblikuje primerno predstavo o njem.

– Otrok odkriva in spoznava lastnosti sončnih žarkov, svetlobe, toplote, zdravju koristnih in škodljivih posledic.

– Otrok se seznanja s pomenom pravilne zaščite pred sončnimi žarki.

– Otroci se seznanjajo z načini zaščite pred škodljivimi vplivi sonca (primerna oblačila, pokrivala, zaščitna krema …).

– Otroke se spodbuja k pravilni in dosledni uporabi zaščitnih sredstev in izvajanju aktivnosti za zaščito pred sončnimi žarki.

– Otrok aktivno sodeluje pri vsakodnevnih dejavnostih zaščite.

– Otrok se nauči sam poiskati senco v naravi. Otrok se navadi, da zaužije dovolj tekočine (voda).

– Otrok spoznava besedo, knjigo kot vir informacij.

– Spodbujanje samoiniciativnosti in proaktivnosti.

Projekt bomo izvajali v oddelkih 3. A, 3. C, 4. A, 4. B, 5. A, in v OPB pod mentorstvom Mojce Pfeifer, Marije Oražem, Anke Japelj, Anje Janežič, Maje Jeraj Bezovšek in Anje Kocmur.

Osnovni namen omenjenega projekta je, da otroke in preko njih tudi njihove starše seznanimo s pomenom pravilne zaščite pred škodljivim delovanjem sončnih žarkov ter otroke naučimo in jih spodbujamo k upoštevanju pravilnega samozaščitnega ravnanja.

V marcu ali aprilu se s prijavnico uradno prijavimo v projekt in dobimo napotke in gradiva za delo. Nato pa seznanimo učence s problematiko in osnovnimi načeli zaščite pred škodljivim delovanjem sončnih žarkov. Na šoli bomo izvajali različne dejavnosti (izdelava pokrival, plakatov, merjenje sence, temperature …) in odgovarjali na anketna vprašanja. V okviru projekta bomo upoštevali nasvete in priporočila NIJZ in se trudili spodbujati zdravo izpostavljenost sončnim žarkom.

Aktivnosti bomo prilagajali glede na starost in specifike oddelkov. Ob koncu leta bomo izdelali poročilo z opisom izvedbe. Sodelujoče se bomo v projektu med seboj posvetovale o izpeljavi in sodelovale v projektnem timu s svojimi predlogi in idejami.

Vodja projekta: Anka Japelj

Dostopnost