kijz

1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv zavoda: OŠ Martina Krpana
Odgovorna uradna oseba: Barbara Žitnik Ternovec
Datum prve objave kataloga: 25. 10. 2009
Datum zadnje spremembe: 20. 12. 2022
Katalog je dostopen na spletnem naslovu:https://osmk1.splet.arnes.si/kijz/
2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga
2.a Organigram in podatki o organizaciji zavoda
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot –

Kratek opis delovnega področja zavoda:
Osnovnošolsko izobraževanje.
V okviru osnovnošolskega splošnega izobraževanja šola opravlja vzgojno-izobraževalno dejavnost, organizirano in sistematično posredovanje znanja ter občih civilizacijskih in kulturnih vrednot. Opravlja se kot javna služba na ravni obveznega osnovnega izobraževanja.
Poleg tega se lahko ukvarja s še:
– z osnovnim izobraževanjem otrok z motnjami v razvoju,
– s kulturno-umetniško dejavnostjo,
– s športno vadbo in športno dejavnostjo,
– s tehnično proizvodno dejavnostjo,
– s prevozom otrok,
– z zdravstveno zaščito,
– s pripravo in razdeljevanjem prehrane.
2.c Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
Pristojna oseba:Barbara Žitnik Ternovec, ravnateljica
Gašperšičeva 10, 1000 Ljubljana
barbara.zitnik-ternovec@os-mk.si
telefon: 01 520 86 42
2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)
Notranji predpisi
Državni predpisi Za pomoč pri iskanju in pridobivanju zakonskih podlag si lahko pomaga
s spletnimi strani Ministrstva za šolstvo in šport: http://www.mss.gov.si/index.php?id=70
Uradnega lista RS: http://www.uradni-list.si/index.jsp
podjetje Antus: http://www.antus.si/
Predpisi EU Na našem področju ni predpisov, ki bi bili regulirani s strani EU.
2.e Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)
Predlogi predpisovV postopku ni nobenega predloga predpisov.
2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentovLetni delovni načrt šole
Poročilo o realizaciji LDN
Letno poročilo
Finančni načrt šole
Samoevalvacijsko poročilo
2.g Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih vodi organŠola deluje v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku.
2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
Seznam evidencŠola ne upravlja seznam javnih evidenc.
2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirkŠola ne upravlja s seznamom drugih informatiziranih zbirk podatkov.
2.j Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov
Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organaObjave že posredovanih informacij javnega značaja
Urniki oddelkov
Šolski koledar za posamezno šolsko leto
Prosta delovna mesta
3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:Večina informacij je dostopna prek spleta,
Informacije so fizično dostopne v delovnem času na sedežu šole.
4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja
Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij
oziroma tematskih sklopov
(samodejno generiran seznam, ki ga določa
povpraševanje po posamezni informaciji)
– Zapisniki sej sveta staršev
– cene prehrane
Dostopnost